KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

19-02-2016 - Prizren

Publikohet Transparometri Komunal për periudhën korrik-dhjetor 2015

Facebook  Twitter

Transparometri Komunal për gjysëm-vitin e dytë të 2015-tës karakterizohet me një pasqyrë shumë më pozitive në transparence krahasuar me gjashtëmujorin e parë të 2015-tës. Ky indeks që u aplikua në 6 komunat e regjionit të Prizrenit, shpalos këto matje: Komuna e Suharekës del të jetë komuna më transparente nga gjashtë komunat e regjionit me 61.4 %, përcjellur nga komuna e Prizrenit me 54.3%, komuna e Rahovecit me 50 %, komuna e Malishevës 50 %, komuna e Dragashit 42 % dhe komuna e Mamushës me 27.9 %.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved