KDI lanson platformën e gjelbër digjitale

Konferenca për media 14.02.2024

 

Sot, Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) në bashkëpunim me dymbëdhjetë organizata partnere lansoi platformën digjitale që promovon aktivizmin e gjelbër në komunitet, www.kdi-green.org. Me lansimin e kësaj web-platforme, të gjithë qytetarët e vendit nga sot do të kenë një mjet shtesë në dispozicion për të shpërfaqur dhe raportuar rastet e degradimit të mjedisit në lagjet e tyre dhe në hapësirat publike ku ata gravitojnë. Ndërsa institucionet lokale e qendrore do t’a kenë një hartë të problemeve mjedisore, ku janë të vizuelizuara rastet e ndotjes së ajrit, tokës, lumenjve, deponitë ilegale, shkatërrimi i pyjeve, betonizimi i hapësirës së gjelbër – të gjitha të raportuara në kohë reale.

Si një instrument që do të nxisë komunikimin e qytetarëve me komunat, platforma përveç që do të rrisë ndërgjëgjësimin e qytetarëve për të qenë aktiv në luftimin e degradimit mjedisor do të shërbejë edhe si katalizator i zgjidhjes së këtyre problemeve nga institucionet lokale dhe qendrore.

„Gjatë muajve të fundit, KDI në bashkëpunim me 12 organizata lokale përmes vizitave në terren kanë identifikuar dhe dokumentuar dhjetëra zona natyrore të degraduara si pasojë e  hudhjes së paligjshme të mbeturinave e mbetjeve inerte, shpyllëzimit të pakontrolluar e derdhjes së ujërave të zeza dhe kimikateve në lumenj e liqene në dymbëdhjetë komuna të Kosovës. Gjatë këtyre vizitave u grumbulluan fakte që dëshmojnë për nivel alarmant të ndotjeve mjedisore dhe u dëgjuan rrëfime të qytetarëve që jetojnë afër mbi efektin e këtyre ndotjeve në jetën e tyre të përditshme. Vizita si kjo, por edhe ndotje tjera që po ndodhin gjithandej Kosovës ngrisin nevojën për intervenim urgjent nga institucionet në mënyrë që të evitohet rreziku publik nga këto degradime“ – theksoi Ardian Muçaj nga KDI.

Për më tepër, Kosova në kuadër të Procesit të Berlinit dhe të integrimit në Bashkimin Evropian, përmes nënshkrimit të Deklaratës së Sofies është zotuar për përmbushjen e Agjendës së Gjelbër 2030 e cila kërkon që vendi të përafrojë politikat e saj drejt tranzicionit të gjelbër, politikave të qëndrueshme mjedisore, klimatike e të energjisë në mënyre që të rritet mirëqenia e qytetarëve dhe të mbrohet mjedisi.

Në vazhdim, Valon Raka nga OJQ medisore „Gjethi“ theksoi se “ky projekt po n’a mundëson që t’I qasemi ndotjeve në mënyrë më analitike, t’I dokumentojmë ato dhe t’u japim zë komuniteteve që po preken çdo ditë nga efektet, shpesh edhe “të panjohura” të ndotjeve”. Ai poashtu përmendi incidencën e statistikat shëndetësore që po shkaktohen nga ndotja e lumit dhe ndotja e ajrit në zonën e Kaçanikut ku ai vepron.

 

Ndërsa, Gentiana Zeqiri nga OJQ „Iniciativa Qytetare Skenderaj“, duke iu referuar vizitave në terren për të parë degradimet mjedisore të shkaktuara nga faktori njeri dhe fatkeqësitë natyrore, siç ishin vërshimet e janarit të vitit 2023, vendosi theksin në dëmtimin e shtratit të lumit Klina dhe në deponinë e mbetjeve inerte afër fushës ndihmëse KF Drenica. Lidhur me këto probleme, Gentiana tha që kanë filluar të punojnë me zyrtarët komunalë në mënyrë që ato të adresohen.

Në fund, Antoneta Zhjeqi nga „Qendra për Politika dhe Avokim“ u fokusua në problemet mjedisore me të cilat ballafaqohet kryeqyteti, duke vënë theksin në zhvillimin e hovshëm të qytetit dhe në menaxhimin jo të mirë të mbeturinave, apo ngecjeve në planifikimin urban si faktorët kyç që i kontribuojnë ndotjes. Vizitat në terren mundësuan identifikimin e deponive ilegale në Shkabaj dhe në Kodrën e Trimave, të cilat strehojnë mbetje toksike me efekt negativ në shëndetin e banorëve përreth.

 

Zhvillimi i platformës u realizua në kuadër të projektit Promovimi i Aktivizmit të Gjelbër Komunitar me mbështetje të UNDEF.

 

#veprogjelber #merrfrymegjelber

***

Shih më poshtë versionin në Serbisht:

 

Priština, 14. februar 2024. godine

KDI pokrenuo zelenu digitalnu platformu

Danas je Demokratski institut Kosova (KDI) u saradnji sa dvanaest partnerskih organizacija pokrenuo digitalnu platformu koja promoviše zeleni aktivizam u zajednici, www.kdi-green.org. Pokretanjem ove veb-platforme, od danas ?e svi gra?ani zemlje imati dodatni alat na raspolaganju za otkrivanje i prijavljivanje slu?ajeva degradacije životne sredine u svojim naseljima i javnim prostorima gde žive. Dok ?e lokalne i centralne institucije imati kartu ekoloških problema, gde se vizuelizuju slu?ajevi zaga?enja vazduha, zemljišta, reka, divlje deponije, uništavanja šuma, betoniranja zelenih površina – sve prijavljeno u realnom vremenu.

Kao instrument koji ?e podsticati komuniciranje izme?u gra?ana i opština, platforma ne samo što ?e pove?ati svest gra?ana da budu aktivni u borbi protiv degradacije životne sredine, ve? ?e poslužiti i kao katalizator za rešavanje ovih problema od strane lokalnih i centralnih institucija.

„Tokom poslednjih nekoliko meseci, KDI je u saradnji sa 12 lokalnih organizacija kroz terenske posete identifikovao i dokumentovao desetine degradiranih prirodnih podru?ja kao ishod nelegalnog odlaganja otpada i inertnog otpada, nekontrolisane se?e šuma i ispuštanja otpadnih voda i hemikalija u reke i jezera u dvanaest opština Kosova. Tokom ovih poseta prikupljene su ?injenice koje svedo?e o alarmantnom nivou zaga?enja životne sredine i ?ule su se pri?e gra?ana koji žive u blizini o uticaju ovog zaga?enja na njihov svakodnevni život. Ovakve posete, ali i druga zaga?enja koja se dešavaju širom Kosova, name?u potrebu za hitnom intervencijom institucija kako bi se izbegla javna opasnost od ovih degradacija“ – naglasio je Ardian Muçaj iz KDI.

Štaviše, u okviru Berlinskog procesa i integracije u Evropsku uniju, kroz potpisivanje Sofijske deklaracije, Kosovo se obavezalo da ?e ispuniti Zelenu agendu 2030, koja zahteva da zemlja uskladi svoje politike sa zelenom tranzicijom, politikama održive životne sredine, klime i energije na na?in koji poboljša život gra?ana i štiti životnu sredinu.

U nastavku, Valon Raka iz NVO „Gjethi“ koja se bavi ekološkim pitanjima naglasio je da „ovaj projekat nam omogu?ava da na analiti?niji na?in pristupimo zaga?enju, da ga dokumentujemo i da damo glas zajednicama koje su svakodnevno pogo?ene ?esto „nepoznatim“ uticajem zaga?enja“. On je tako?e pomenuo zdravstvene statistike koje su uzrokovane zaga?enjem reka i zaga?enjem vazduha na podru?ju Ka?anika gde deluje.

U me?uvremenu, Gentiana Zeqiri iz NVO „Iniciativa Qytetare Skenderaj ”, pozivaju?i se na terenske posete radi uvida u degradaciju životne sredine izazvane ljudskim faktorom i prirodnim katastrofama, kao što su poplave u januaru 2023. godine, naglasila je štetu na koritu reke Kline i na deponiju inertnog otpada kod pomo?nog stadiona FK Drenica. Povodom ovih problema, Gentiana je rekla da su po?eli da rade sa opštinskim službenicima kako bi se to rešilo.

Priprema platforme je sprovedena u okviru projekta Promocija zelenog aktivizma zajednice uz podršku UNDEF-a.

#delujzeleno #dišizeleno