" />
KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

22-01-2016 - Prishtine

KDI kërkon transparencë të shtuar financiare nga komunat

Facebook  Twitter

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI),  ka organizuar një tryezë diskutimi  me temën “Transparenca e shpenzimeve financiare ne nivel lokal”. Gjithnjë në funksion të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së komunave në menxhimin e parasë publike, diskutimet u koncentruan në gjetjen e mënyrave për t’i bërë raportet tremujore të shpënzimeve të komunave më të qasshme dhe  kuptueshme për publikun. KDI shpalosi një analizë të shkurtër mbi të gjeturat për transparencën financiare në 11 komuna dhe kërkoi nga përfaqësuesit e komunave t’i respektojë afatet kohore të raportimit të financave komunale dhe bërjen publike të tyre përmes publikimit në ueb-faqet e komunave. Vërejtje dhe kërkesa për më shumë disciplinë në këtë drejtim patën edhe përfaqësues nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave

 

 

Tryeza "Transparenca financiare në nivel lokal" është organizuar me mbështetje të KFOS.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved