KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarrje

07-02-2017 - Prishtinë

Grate konkurrente ne politikberje

Facebook  Twitter

Gratë deputete dhe ato aktiviste që potencialisht mund të jenë kandidate për zgjedhjet e ardhshme në komunat e Vitisë, Kamenicës, Kaçanikut, Hanit të Elezit dhe Shtimes po ndjekin trajnimet praktike mbi sistemet qeverisëse, platformat politike, udhëheqjen dhe komunikim me publikun .

Këto trajnime kanë për qëllim përgatitjen e tyre për të qenë konkurrente në marrjen e përgjegjësive në politikëbërjen lokale.

Aktivitetet si këto mbështeten nga Helvetas dhe implementohen nga Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), ndërsa ekspertët e fushave përkatëse z. Bekim Baliqi dhe znj. Jehona Lushaku po ndajnë njohuritë dhe përvojat me këto gra. Trajnimet do të vazhdojnë edhe me grupet e tjera të grave nga të gjitha regjionet e Kosovës.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved