KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

22-11-2016 - Dragash

Qytetarë të Komunës së Dragashit praktikojnë vendim-marrjen publike

Facebook  Twitter

Në vazhdën e aktiviteteve me qëllim të motivimit të pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje dhe nxitjes së transparencës dhe llogaridhënies institucionale, KDI mbajti të martën trajnim njëditor me qytetarë të Komunës së Dragashit. Ky trajnim rezultoi me përpilimin e një sërë kërkesash për qasje në dokumentet publike. 

Pjesëmarrësit ishin të interesuar të dinë lidhur me buxhetin, ndarjen e subvencioneve, vendimet e Kuvendit të Komunës etj., të cilat do t’i dorëzojnë në formë të kërkesave në këtë komunë.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved