KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Transparenca dhe Kundër-korrupsioni

11-11-2016 - Prishtinë

Kosova sërish pa progres substancial në Raportin e KE-së

Facebook  Twitter

KDI në përputhje me misionin e saj, adreson katër çështjet kryesore të theksuara në Raportin e Komisionit Evropian për Kosovën, të cilat ndërlidhen me punën e përditshme të KDI-së.

 

Nga analizimi i këtij raporti del se në shumicën e indikatorëve për matje të progresit të arritur, Kosova është “në fazë të hershme”, ashtu sikurse pozicionohej edhe në raportin e vitit që shkoi.
Si rrjedhojë, Kosova nuk ka shënuar progres substancial as gjatë kësaj periudhe raportuese.

 KDI ka adresuar disa rekomandime për adresimin e sfidave të pasqyruara në këtë raport për katër sektor të rëndësishëm:

 KDI vlerëson se integriteti i partive, më saktësisht financimi dhe raportimi financiar mbeten problematike dhe vlerëson se duhet të zhvillohet mbikëqyrje më e fuqishme dhe më e koordinuar e partive politike dhe financave të tyre. Një rekomandim të tillë KDI e ka bërë  edhe të enjten në publikimin e ri të Transparency International në Bruksel, gjë që kërkohet edhe nga raporti i KE-së.

 KDI ka rekomanduar të shmanget mbivendosja institucionale në luftimin dhe parandalimin e korrupsionit, e cila shkakton huti te qytetarët.

 Sipas KDI, nga aspekti ligjor, mungesa e ligjit adekuat për Parandalimin e Konfliktit të Interesit, edhe këtë vit është ripërsëritur dhe ka arritur pozitën e parë në renditjen e prioriteteve për Kosovën.

Në sferën e prokurimit publik prapë sfidë mbetet transparenca e kontratave publike si dhe vonesat në  zbatim të prokurimit elektronik.

 Sa i përket punës së Kuvendit të Kosovës, KDI i rekomandon Kuvendin për ndërmarrjen e të gjitha masave të nevojshme për të garantuar ushtrimin e rolit të vet mbikëqyrës ndaj Agjensive të pavarura, duke funksionalizuar mekanizmat mbikëqyrës dhe raportues. Po ashtu konsideron se Kuvendi duhet të bëj plotësim-ndryshimin e Rregullores së Punës ku do të parashiheshin afate të qarta  për rregullimin e procedurave të përshpejtuara për miratimin e ligjeve si dhe të garantohet pjesëmarrja e qytetarëve në procesin ligjbërës përmes organizimit më të madh të dëgjimeve publike.

 Lidhur me reformën zgjedhore, KDI fton institucionet e Republikës së Kosovës të shfrytëzojnë ekspertizën e ofruar nga Komisioni i Venecias në këtë aspekt, si dhe të garantohet pjesëmarrja e partive opozitare gjatë punimeve për reformë zgjedhore.

 Ndërsa, sa i përket procesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, KDI kërkon nga Qeveria të jetë më transparente në procesin e zbatimit të marrëveshjeve dhe të garantojë gjithëpërfshirje në këtë proces.  KDI i rekomandon Kuvendit të jetë më e angazhuar në ushtrimin e rolit të tij monitorues ndaj Qeverisë dhe të ofroj kontributin e tij në këtë proces. KDI gjithashtu kërkon nga institucionet e vendit, përkatësisht nga Qeveria dhe Kuvendi që të artikulojnë qartë efektet e pritshme të marrëveshjeve të arritura në jetën e qytetarëve dhe të garantojnë pjesëmarrjen e qytetarëve në këtë proces. 

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved