KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Transparenca dhe Kundër-korrupsioni

10-11-2016 - Bruksel

Drejtësi e zbatim i dobët i ligjit dhe sisteme politike të kapura

Facebook  Twitter

Në Bruksel sot është shpalosur raporti i përbashkët për shtatë vendet e Ballkanit perëndimor, përfshirë Turqinë që flet për prirjet dhe sfidat e këtyre vendeve në luftimin e korrupsionit iu ofron qeverive të këtyre vendeve një grup prioritetesh për reforma.

Kosova nuk bën përjashtim në shumicën e gjetjeve që i referohen sistemeve të integritetit kombëtar në këto shtete e që lidhen me drejtësi joefikase dhe zbatim të dobët të ligjit, sisteme politike të kapura dhe media dhe shoqëri civile nën kërcënim.

Raporti është hartuar nga degët dhe partnerët e Transparency International në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Maqedoni, Kosovë,Mal të Zi, Serbi dhe Turqi, midis viteve 2014 dhe 2015.

 

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved