KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

15-09-2016 - Prishtinë

KDI në Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë

Facebook  Twitter

Në një ceremoni solemne të mbajtur në Kuvendin e Republikës së Kosovës, KDI sot zyrtarisht përmbylli projektin përmes të cilit KDI ka kontribuar në ndërtimin e lidhjes funksionale dhe komunikimit në mes të Kuvendit, publikut, sektorit joqeveritar dhe ekspertëve individualë.

Ky proces gjithpërfshirës i realizuar nga KDI në partneritet me Kuvendin dhe i mbështetur nga USAID i ka ndihmuar Kuvendit që përmes zhvillimit të vazhdueshëm të praktikave demokratike të rrisë kontributin e tij në disa segmente dhe funksione të jetës parlamentare, si:
• Legjislacion Alternativ dhe Kualitativ- janë realizuar 40 hulumtime parlamentare të jashtme
• Mbikëqyrja e qeverisë dhe autoriteteve tjera në zbatimin e ligjeve - janë realizuar 7 hulumtime parlamentare për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve
• Përfshirja e gjerë e publikut në diskutim dhe vendimmarrje – janë përfshirë rreth 700 persona në diskutimet publike rreth legjislacionit të ri dhe atij ekzistues.
• Ndërtimi i besimit – 11 nga 14 komisione parlamentare sa ka Kuvendi i Kosovës, të udhëhequra nga pozita, opozita dhe grupet tjera etnike kanë kërkuar hulumtime.

KDI falenderon Kryesinë e Kuvendit, grupet dhe komisionet parlamentare, deputetët, Zyrën e Kuvendit për hulumtime, OJQ-të Në një ceremoni solemne të mbajtur në Kuvendin e Republikës së Kosovës, KDI sot zyrtarisht përmbylli projektin përmes të cilit KDI ka kontribuar në ndërtimin e lidhjes funksionale dhe komunikimit në mes të Kuvendit, publikut, sektorit joqeveritar dhe ekspertëve individualë.

Ky proces gjithpërfshirës i realizuar nga KDI në partneritet me Kuvendin dhe i mbështetur nga USAID i ka ndihmuar Kuvendit që përmes zhvillimit të vazhdueshëm të praktikave demokratike të rrisë kontributin e tij në disa segmente dhe funksione të jetës parlamentare, si:
• Legjislacion Alternativ dhe Kualitativ- janë realizuar 40 hulumtime parlamentare të jashtme
• Mbikëqyrja e qeverisë dhe autoriteteve tjera në zbatimin e ligjeve - janë realizuar 7 hulumtime parlamentare për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve
• Përfshirja e gjerë e publikut në diskutim dhe vendimmarrje – janë përfshirë rreth 700 persona në diskutimet publike rreth legjislacionit të ri dhe atij ekzistues.
• Ndërtimi i besimit – 11 nga 14 komisione parlamentare sa ka Kuvendi i Kosovës, të udhëhequra nga pozita, opozita dhe grupet tjera etnike kanë kërkuar hulumtime.

KDI falenderon Kryesinë e Kuvendit, grupet dhe komisionet parlamentare, deputetët, Zyrën e Kuvendit për hulumtime, OJQ-të dhe të gjithë akterët që ishin të përfshirë në zbatimin e këtij programi.

KDI falenderon USAID-in dhe taksapaguesit Amerikan pa ndihmën e të cilëve nuk do të mund të realizohej ky proje

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (2)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved