KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI
Facebook  Twitter

Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

Konkurs per Video garën #AsUnë

Prej: 26-05-2017Deri: 03-06-2017Ora: 17:00
Lokali: Vendi: Prishtina  

 Gara për videon më të mirë #AsUne

Ftesë për Aplikim

Koalicioni i organizatave për vëzhgimin e zgjedhjeve “Demokracia në Veprim” me mbështetje të Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, ju fton të bëheni pjesë e “Garës për videon më të mirë” që zhvillohen në kuadër të fushatës #AsUne nuk do të votoj për kandidatët e korruptuar.

Ju ftojmë që të na dërgoni video me temën: “Pse nuk do të votoni për kandidatë të korruptuar?”.

Afati për dorëzimin e videove tuaja është deri më: 3 qershor 2017

Të interesuarit duhet t’i plotësojnë këto kushte për aplikim:

• Të jenë mbi 18 vjeç;

• Video nuk duhet të jetë më e gjatë se 20 sekonda;

• Video duhet të përmbaj zërin dhe pamjet e personit ose grupit që e dërgon;

• Video nuk duhet të përmbaj gjuhë të urrejtjes apo banalitet;

• Duhet të përmbaj slloganin #AsUnë;

SHPËRBLIMET:

 

Pas përfundimit të garës 5 videot më të mira, do të shpërblehen me nga 200 EUR secila

- Videot më të mira do të vlerësohen nga paneli jonë vlerësues duke u përqendruar në origjinalitet, porosinë qe jepet, vizualitet dhe kreativitet. Videot mund t’i dërgoni nëpërmes mesazheve në faqen e Demokracia në Veprim në Facebook: 

Ju duhet të dërgoni së bashku me video edhe të dhënat e juaja si: emri, mbiemri, email, numri i telefonit, qyteti prej nga vini. Nëse nuk dërgohet këto të dhëna, video nuk merret parasysh!

 

*Shuma prej 200 EUR është subjekt i tatimit në fitim.

 

 

 

 

 

 

 

Takmičenje za najbolji video klip #NiJa

Poziv za apliciranje

Koalicija organizacija za posmatranje izbora "Demokracia në veprim” uz podršku Kancelarije Evropske Unije na Kosovu, poziva vas da postanete deo "Takmičenja za najbolji video klip" koje će se odvijati u okviru kampanje #NiJa neću glasati za korumpirane kandidate.

Pozivamo Vas da nam pošaljete video klip na temu: "Zašto nećete glasati za korumpirane kandidate?"

 

Rok za dostavljanje vaših video klipova je do: 3. juna 2017. godine

Zainteresovani moraju da ispunjavaju sledeće uslove za apliciranje:

• Da budu stariji od 18 godina;

• Video klip ne sme biti duži od 20 sekundi;

• Video mora da sadrži zvuk i izgled osobe ili grupe koja ga šalje;

• Video ne sme da sadrži jezik mržnje ili banalnost;

• Mora da sadrži slogan #NiJa;

NAGRADE:

 

Nakon završetka takmičenja, 5 najboljih video klipova će biti nagrađeni sa po 200 evra svaki

- Najbolji video klipovi će biti ocenjeni od strane našeg panela za ocenjivanje sa fokusom na originalnost, datu poruku, vizuelnost i kreativnost.

Video klipove možete poslati porukom na Facebook stranici “Demokracia në veprim”: 

Uz video klip potrebno je da dostavite i vaše podatke kao što su: ime, prezime, e-mail, broj telefona, grad odakle dolazite. Ako se ne dostave ovi podaci, video klip se neće uzeti u obzir!

 

*Iznos od 200 evra je predmet poreza na dobit.

LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (15)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved