KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

20-04-2016 - Gjakovë

Promovohen ndryshimet që do të përmirësonin transparencën e komunave

Facebook  Twitter

Të ftuar nga KDI, zyrtarë ligjorë dhe ata për informim nga Komuna e Gjakovës dhe Deçanit diskutuan dhe dhanë sugjerimet për të harmonizuar rregulloret e tyre komunale për transparencë me Udhëzimin e Administrativ të Ministrisë së Administrimit dhe Pushtetit Lokal i cili ka hyrë në fuqi që nga janari i vitit 2016.

Ndryshimet që promovohen lidhen me publikimin e dokumenteve publike bazike në ueb faqet zyrtare të komunave dhe rritjen e transparencës së komunave karshi publikut

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved