KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

AKTIVITETET E FUNDIT

Këshillat Lokal mbeten një ndër mekanizmat kyç në mobilizimin e qytetarëve për të garantuar pjesëmarrjen dhe monitorimin e procese...

Më shumë

Kandidatet potenciale për asambleiste në zgjedhjet e ardhshme komunale ne Prizren po njihen për së afërmi me metodat kryesore të hulumtimit kualita...

Më shumë

Problemi i hekurudhës në qytet, mungesa e investimeve në shkollat profesionale, përfshirja e inovacionit, mungesa e ndriçimit publik, mos funksionaliz...

Më shumë

Mungesa e bibliotekave dhe psikologëve në shkolla, mbyllja e Çarshisë, mungesa e aftësimit dhe shkollave profesionale, mungesa e transportit lokal p&e...

Më shumëLAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (14)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (3)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved