PLATFORMË: QEVERISJE LOKALE QË GARANTON BARAZI GJINORE

01.11.2017

PLATFORMË: QEVERISJE LOKALE QË GARANTON BARAZI GJINORE

Përkrahur nga: Olof Palme International Center

Programi: Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarje

Autori: KDI, OJQ Ec Ma Ndryshe, FEMaktiv

Shkarko:

Shqip