sq

PLATFORMË E BARAZISË GJINORE NË PRIZREN

01.09.2017

PLATFORMË E BARAZISË GJINORE NË PRIZREN

Përkrahur nga: Olof Palme International Center

Programi: Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarje

Autori: KDI, OJQ Ec Ma Ndryshe, FEMaktiv

Shkarko:

Shqip