sq

PËRKRAHJA E GRUAS ME VETINICIATIVË BIZNESORE – ZGJIDHJA E VETME!

01.11.2017

PËRKRAHJA E GRUAS ME VETINICIATIVË BIZNESORE – ZGJIDHJA E VETME!

Përkrahur nga: Olof Palme International Center

Programi: Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarje

Autori: KDI, OJQ Ec Ma Ndryshe, FEMaktiv

Shkarko:

Shqip