ANALIZË GJINORE / LEXIMI I PLATFORMAVE TË PARTIVE POLITIKE

01.11.2017

ANALIZË GJINORE / LEXIMI I PLATFORMAVE TË PARTIVE POLITIKE

Përkrahur nga: Olof Palme International Center

Programi: Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarje

Autori: KDI, OJQ Ec Ma Ndryshe, FEMaktiv

Shkarko:

Shqip