KDI: KONKURS PËR PUNË

Afati: 07.06.2023

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) shpallë konkurs për:

MENAXHER(E) PROJEKTI

Projekti dy vjeçar “Promovimi i Aktivizmit të Gjelbër në Komunitet” i financuar nga UNDEF synon te përkrahë OJQ-të dhe komunitetin në 12 komuna të Kosovës të ndërveprojnë me qeveritë e tyre komunale për të rritur llogaridhënien në zbatimin e projekteve dhe politikave të gjelbëra që janë në të mirë të qytetarëve. KDI do të udhëheqë projektin ndërsa një pjesë e mirë e aktiviteteve do të zbatohen në bashkëpunim me 12 OJQ partnere, të cilat veprojnë në nivelin lokal dhe kanë ekspertizë të çmuar në monitorimin e pushtetit lokal dhe në mobilizimin e komunitetit.

Duke qenë se premtimet për rritje të transparencës dhe promovim të politikave e projekteve të gjelbëra kanë qenë ndër kryesoret në shumicën e platformave politike gjatë zgjedhjeve të kaluara komunale, ky projekt do të synojë që 1) të nxisë aktivizmin qytetar për politika e projekte të gjelbërta dhe 2) të rrisë kërkesën për llogaridhënie institucionale për të zbatuar premtimet e tyre që lidhen me agjendën e gjelbër duke u angazhuar në monitorim dhe auditim social. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi Qeveria e Kosovës në vitin 2020 së bashku me qeveritë e shteteve të rajonit u zotua për zbatimin e Agjendës së Gjelbër[1] për Ballkanin Perëndimor.

a)   Menaxher(e) Projekti

 

Kontratë e rregullt 2-vjeçare. Fillimi i kontratës 1 Korrik ose 1 Gusht, 2023.

 

Kualifikimet

 • Së paku 5 vite përvojë në menaxhimin e projekteve, përfshi raportimin për donatorin dhe sistemet e monitorimit të projekteve;
 • Njohja e avansuar e gjuhës angleze në të folur dhe shkruar është kusht. Njohja e gjuhës serbe përparësi;
 • Njohuri të avansuara të kornizës ligjore për vetëqeverisje lokale dhe politikave për mbrojtje të ambientit.
 • Përvojë dhe aftësi për të bashkëpunuar me akterë institutcionalë, OJQ, biznese dhe vendimarrës;
 • Njohës i avokimit dhe përvojë në mobilizim dhe angazhim qytetar në terren;
 • Përvojë të dëshmuar në hulumtim, analizë dhe shkrim të dokumenteve të politikave e raporteve;
 • Diplomë universitare apo post-universitare në politika publike, politika të mjedisit, shkenca juridike dhe ekonomike

Përgjegjësitë/Detyrat

 • Përgjegjës(e) për menaxhimin e projektit përfshirë planifikimin, zbatimin dhe vlerësimin e të gjitha aktiviteteve të projektit sipas buxhetit dhe afateve të parapara me plan të veprimit;
 • Përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të aktiviteteve dhe raportimet e rregullta të 12 OJQ-ve që janë partnere implementuese të projektit në 12 komuna;
 • Përgjëgjës për vendosjen dhe mirëmbajtjen e komunikimit me partnerët nga shoqëria civile, vendimarrësit në nivel lokal, mediat, publikun dhe vendimarrësit në nivel qendror
 • Përgjegjës për nxitjen dhe koordinimin e aktivitetete/fushatave të avokimit dhe ndërgjegjësimit në nivel lokal dhe kombëtar;
 • Përgjegjës për hartimin dhe rishikimin e raporteve monitoruese, trajnimin e OJQ-ve partnere, draftimit/rishikimit të materialeve të fushatave të avokimit, komunikatave për media etj;
 • Në bashkëpunim me OJQ partnere organizon dhe koordinon punëtori, tryeza, auditime sociale;
 • Përgjegjës për raportim të rregullt tek donatori (përgatitjen e raporteve peridike dhe finale në gjuhën angleze);
 • Afinitet për të punuar me platforma digitale ose përmbajtje digjitale;

  Afati i aplikimit 7 Qershor 2023. CV-ja dhe letra motivuese te dergohen ne [email protected].

[1] The Regional Cooperation Council, https://www.rcc.int/docs/546/sofia-declaration-on-the-green-agenda-for-the-western-balkans-rn