THIRRJE PËR OFERTIM

Njoftime 25.08.2023

THIRRJE PËR OFERTIM

 

25  gusht 2023

002-2023-KDI

 

Instituti Demokratik I Kosovës – KDI
Rr. Bajram Kelmendi, 45, 10000 Prishtinë

Tel: +383 38 248 038

 

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) fton kompanitë të dorëzojnë propozimet e tyre së bashku me specifikimet teknike për zhvillimin e platformës dixhitale në kuadër të projektit “Promovimi dhe Aktivizimi i Komunitetit të Gjelbër në Kosovë”. Ne po kërkojmë një kompani të aftë për zhvillimin e uebit për të krijuar një platformë interaktive në internet me aftësi të avancuara filtrimi dhe krahasimi. Kjo platformë do të shërbejë si një mjet i fuqishëm për shfaqjen e rasteve të degradimit të mjedisit në 12  komuna të ndryshme në Kosovë. Objektivi kryesor i platformës është të rrisë ndërgjegjësimin dhe të lehtësojë vendimmarrjen e drejtuar nga të dhënat duke u mundësuar përdoruesve të eksplorojnë, krahasojnë dhe analizojnë treguesit mjedisorë nëpër komunitete të ndryshme. Organizata jonë do të mbikëqyrë nisjen, mirëmbajtjen dhe përditësimet e platformës gjatë gjithë ciklit jetësor të projektit. Ky projekt përkrahet nga United Nations Democracy Fund – UNDEF për periudhën 24 mujore korrik 2023-qershor 2025.

 

 

Projekti: Promovimi dhe Aktivizimi i Komunitetit të Gjelbër në Kosovë
Donatori: UNDEF
Implementuesi: Kosova Democratic Institute (KDI)
Data e fundit për ofertim: 7  shtator 2023 / Ora 23:59
E-mail kontaktues:   [email protected]
Kriteret e përzgjedhjes: 1.       Ofertuesi duhet të jetë i regjistruar për afarizëm në Kosovë (Certifikata e regjistrimit të biznesit, numrit fiskal.)

2.       Ofertuesi duhet të dëshmojë që ka përfunduar së paku një projekt të ngjashëm në tri vitet e fundit me vlerë së paku 5,000 euro.

3.       Ofertuesi duhet të ofrojë propozim teknik të detajuar.

4.       Ofertuesi duhet të paraqesë plan dinamik të detajuar për zhvillimin e platformës.

Kriteret e dhënies: 1.       Propozimi teknik i detajuar në bazë të kërkesave në nenin 4 (30%)

2.       Plani dinamik (20%)

3.       Çmimi më i ulët (30%)

4.       CV-të e personelit të propozuar dhe numri i referencave për punë të ngjashme (20%)

Dorëzimi i ofertave Ofertat duhet të dorëzohen vetëm në [email protected]
Afatet kohore:

 

·         Drafti i parë i platformës – 2 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës (nëntor/dhjetor 2023)

·         Versioni final i platformës –  3 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës (janar 2024)

 

 

 

1. Hyrje

1.1 Qëllimi

Qëllimi i kësaj thirrje është që të ftojë ofruesit e shërbimeve të dorëzojnë propozimet e tyre së bashku me specifikimet teknike për zhvillimin e platformës dixhitale “ Promovimi dhe Aktivizimi i Komunitetit të Gjelbër në Kosovë”.

 

1.2 Mbulesa dhe pjesëmarrja

KDI rezervon të drejtën që të mos nënshkruajë asnjë kontratë, të shtojë apo fshijë elemente apo të ndryshojë këtë thirrje para nënshkrimit të kontratës, pa ndonjë njoftim paraprak dhe pa asnjë obligim të çfarëdo lloji ndaj asnjë pale.

 

2. Informata të përgjithshme

2.1 Organizata

KDI është  Organizatë Joqeveritare (OJQ)  e angazhuar të mbështesë zhvillimin e demokracisë përmes përfshirjes së qytetarëve në bërjen e politikave publike dhe fuqizimin e sektorit të shoqërisë civile me synimin për të ndikuar në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies nga ana e institucioneve publike.

 

2.2 Planifikimi kohor

Afatet e poshtëshënuara tentative do të aplikohen në këtë aktivitet të prokurimit, por mund të ndryshojnë në përputhje me nevojat dhe rrethanat e paparashikuara. Në një rast të tillë këto ndryshime do t’u komunikohen të gjithë operatorëve të përmes postës elektronike.

 • Kërkesa për Oferta (25 gusht 2023)
 • Pyetje dhe sqarime për ofertuesit (30 gusht 2023)
 • Përgjigjet nga KDI ( 03 shtator 2023)
 • Mbyllja e thirrjes (07 shtator 2023)

Sqarim: Për të qenë të drejtë dhe barabartë, përgjigjet në pyetjet e parashtruara do t’u komunikohen të gjithë Operatorëve Ekonomik.

 

3. Përgatitja e propozimit dhe udhëzimet

3.1 Kuptimi i kërkesave nga ofruesi i shërbimeve

 

Në përgjigje të kësaj thirrje, ofruesi i shërbimeve pranon dhe kupton të gjitha kushtet në këtë dokument, në mënyrë të plotë dhe të detajuar, përfshirë edhe sqarimet e ofruara nga KDI. KDI mban të drejtën të diskualifikojë cilindo ofrues të shërbimeve i cili shfaq më pak se sa këto njohuri. Tutje KDI mban të drejtën të vendosë sipas diskrecionit nëse ofruesi i shërbimeve demonstron se e kupton tërësisht natyrën e projektit. Në rast të diskualifikimit KDI nuk mban asnjë faj, nuk mbulon asnjë kosto dhe nuk ka asnjë përgjegjësi të çfarëdollojshme.

 

3.2 Deklarata e mirëbesimit

Të gjitha informatat e siguruara nga KDI në këtë thirrje janë të ofruar në mirëbesim. Pikat individuale të kësaj thirrje mund të ndryshojnë në çdo kohë.

 

3.3 Komunikimi

Komunikimet verbale nuk do të aplikohen dhe KDI nuk merr përgjegjësi për çfarëdo informate jozyrtare që ofruesit e shërbimeve mund ta marrin. Në asnjë rast komunikimet verbale nuk do të jenë pjesë e obligimeve kontraktuale.

 

3.3.1 Shprehja e interesit

Ofruesit e shërbimeve të interesuar për të aplikuar në këtë thirrje inkurajohen të njoftojnë KDI-në për interesin e tyre sa më parë që është e mundur duke dërguar një njoftim në emailin e mëposhtëm:

[email protected]

3.3.2 Informatat dhe sqarimet shtesë

Të gjitha sqarimet shtesë të kësaj thirrje do të bëhen pjesë obligative e kushteve kontraktuale. Kërkesat për informata dhe sqarime të dërgohen në: [email protected]

 

3.4 Dorëzimi i ofertave

Është obligative që ofertuesit të dërgojnë propozimet e tyre në formë elektronike në email [email protected] deri më datën 07  shtator 2023, ora 23:59.

Ofertuesit duhet të dorëzojnë këto dokumente në mënyrë që të konsiderohen si të përgjegjshëm:

 • Propozimi teknik që përfshin informacione për ofertuesin, eksperiencën në zhvillimin e projekteve të ngjashme, metodologjinë e cila do të përdoret për zhvillimin e platformës, planin dinamik të detajuar, mirëmbajtjen e platformës, qasjen për tejkalimin e problemeve teknike (bugs and risk mitigation approach), qëndrueshmërinë dhe përkrahjen teknike. Propozimi teknik duhet të jetë në përputhje me Termat e Referencës.
 • Portfolio: Së paku një referencë në vlerë 5,000 euro ku ofertuesi i shërbimit ka përvojë në zhvillim të uebsajteve për projekte të ngjashme.
 • Përshkrimin e rolit/detyrave të stafit të angazhuar
 • Propozimi financiar: duhet të përfshijë të gjitha kriteret më lartë si dhe kriteret e vendosura në termat e referencës.
 • Propozimi financiar duhet të përfshijë të gjitha taksat e aplikueshme në Kosovë.
 • Oferta Financiare duhet të përfshijë si opsion të ndarë edhe ofertën për shërbimet në vijim:
 • Çmimin për serveri për vendosjen e platformës, dhe që ofron shërbimet si në vijim:
 • Duhet të jetë i qasshëm nëpërmjet IP adresës unike
 • Duhet të ketë të paktën 4 GB RAM
 • Duhet të ketë 80 GB HDD (SSD)
 • Duhet të ketë mbështetje për PHP 7
 • Duhet të ketë cPanel (Linux-based control hosting panel)

 

 • Çmimin për Domain/Subdomain
  • Domaini duhet të menaxhohet nga Cloudflare dhe qasje duhen të kenë edhe stafi i KDI-së (administratori)

 

 • CV-të e personelit që do të menaxhojë projektin dhe stafit teknik që do të zhvillojë platformën.

 

3.5 Kriteret e përzgjedhjes

Qëllimi i kësaj thirrje është që të identifikohen ofruesit e shërbimeve që kanë interesin, kapacitetin dhe mundësinë financiare të shërbejnë KDI-në me shërbimin e kërkuar në Termat e Referencës.

 

1 Propozimi teknik i detajuar në bazë të kërkesave në Termat e Referencës

 

30%
2 Plani Dinamik 20%
3 Çmimi më i ulët 30%
4 CV-të e personelit të propozuar dhe numri i referencave për punë të ngjashme

 

20%

 

 

3.6 Përzgjedhja dhe njoftimi

Të gjitha ofertat e pranuara do të vlerësohen nga komisioni ad-hoc prej tre anëtareve i themeluar nga KDI. Faza e parë do të jetë vlerësimi I përgjegjshmërisë (ofertat teknike) dhe faza e dytë vlerësimi I ofertave financiare. KDI, në bazë të vlerësimin të ofertave mban të drejtën për të negociuar një apo më shumë elemente të ofertës me një apo më shumë ofertues. Njoftimi për tendencat e negocimit do të komunikohen përmes e-mailit. Ofruesit e shërbimeve të cilët nuk janë përzgjedhur për fazën e negocimit nuk do të njoftohen. Të gjithë ofertuesit do të njoftohen përmes e-mailit lidhur me rezultatin e vlerësimit të ofertave dhe vendimin përfundimtar të KDI-së.

 

4. Termat e Referencës

KDI që nga viti 2014 bënë matjen e vazhdueshme të transparencës komunale. Kjo matje ka rezultuar jo vetëm në rritjen e transparencës por ka iniciuar edhe përmirësim të proceseve dhe krijim të mekanizmave llogaridhënës në qeverisjen lokale.  Në përgjigje të nevojës urgjente për avokim efektiv dhe vëmendje ndaj degradimit lokal të mjedisit, Instituti Demokratik I Kosoves (KDI) synon të zhvillojë një platformë inovative digjitale. Kjo platformë do të shërbejë si një urë lidhje qendrore për avokimin dixhital, duke ngritur shqetësimet lokale në një shkallë më të gjerë dhe duke tërhequr vëmendjen e autoriteteve qendrore vendimmarrëse. Përmes platformës synohet te fuqizohen komunitetet lokale për të adresuar shqetësimet e degradimit të mjedisit dhe për të fituar vëmendjen e autoriteteve qendrore vendimmarrëse.

 

4.1 Uebfaqja

Uebfaqja duhet të jetë e thjeshtë, e lehtë për tu përdorur dhe dizajni të reflektojë ngjyrat e faqes kdi-kosova.org

 

 • Platforma duhet të ketë në prapaskenë mundësinë e futjes të të dhënave në mënyrë manuale nga administrator i platformës.
 • Administratorit të ueb faqes t’i lejohet të shtoj dhe të fshij të dhëna;
 • Dizajni i ueb-platformës dhe përvoja e përdoruesit duhet të përfshijnë thjeshtësinë, lehtësinë e përdorimit dhe të pasqyrojnë skemën e ngjyrave të faqes ekzistuese të internetit KDI-Kosova.org. Kërkesat e mëposhtme të dizajnit dhe përvojës së përdoruesit duhet të integrohen në procesin e zhvillimit.

 

Në ballinë duhet të ketë ilustrohen:

 

 • Llogo e KDI-së (top)
 • Logo e donatorit (bottom)
 • Zhvilluesi duhet të krijojë një faqe të Admin ose CMS, ku përmes saj mund të fshihen/modifikohen nga uebfaqja informatat të cilat për arsye të ndryshme janë false pozitive/false negative
 • Format interaktive të kontaktit me vërtetimin e të dhënave për të siguruar paraqitje të sakta.
 • Integrimi i butonave dhe lidhjeve të ndarjes sociale për të promovuar ndarjen e përmbajtjes.
 • Funksioni i kërkimit i lejon përdoruesit të gjejnë lehtësisht përmbajtje specifike.
 • Përfshi një kalendar dinamik të ngjarjeve me opsione regjistrimi.
 • Sigurimi i sistemit të regjistrimit dhe identifikimit të përdoruesve për qasje në përmbajtje të mbyllura.
 • Përfshini elemente multimediale, të tilla si galeritë e imazheve dhe integrimin e videove.
 • Integrimi i Google Maps për informacion të bazuar në vendndodhje.

4.2.1. Kriteret teknike të uebfaqes

 

 • Platforma duhet të jetë e qasshme për të gjitha kategoritë e përdoruesve dhe të qasshme përmes pajisjeve desktop, tabletë dhe telefon. Platforma duhet të plotësojë kërkesat minimale të aksesit të përshkruara nga World Wide Web Consortium (W3C).
 • Platforma duhet të jetë e shfletueshme në këta shfletues: Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Mozilla FireFox dhe Opera.
 • Platforma do të zhvillohet dhe administrohet në tri versione gjuhësore: shqip, serbisht dhe anglisht.
 • Sistemi i Menaxhimit të Përmbajtjes (CMS) duhet të sigurojë administrimin dhe redaktimin e përmbajtjes së faqes së platformës në një mënyrë të arritshme, efikase dhe fleksibile në mënyrë që të mënjanohet procesi i kontaktimit të kompanisë për futjen e informatave shtesë në platformë.
 • Ofertuesi duhet të ofrojë sigurimin e shërbimeve për të parandaluar dhe luftuar rreziqet e sigurisë. Ueb sajti duhet të ketë edhe SSL për të paktën 1 vit.
 • Serveri duhet të ketë mbrojtje anti-malware.
 • Platforma duhet të ketë Google Analytics për nxjerrjen e analizave mujore të Google ose raporteve të ngjashme, në lidhje me numrin e vizitave, numrin e përdoruesve unik, sipas nivelit të qasjes (User/Admin).
 • Portali do të duhet të zhvillohet me këto gjuhë programuese:
  Back End: PHP programming language – PHP (me framework Laravel ose Codeigniter) – JAVA – Spring boot – rest app
  Database: Baza e të dhënave duhet të jetë MySQL apo PostgreSQL e cila do të ketë një backup javor që do të pranohet në e-mail që përcaktohet nga KDI.
  Front End: HTML5 – JavaScript – jQuery – Angular 13
 • Code documentation:
  Code version through GITTop of Form

 

4.3 Detyrimet e kompanisë

Kompania ka obligim që të dorëzojë kodin burimor të algoritmeve dhe të uebfaqes në momentin kur uebfaqja do të lansohet për publikun.

Kompania ka obligim që të bëjë mirëmbajtjen e uebfaqes dhe përmirësimin e gabimeve në algoritma nëse ato zbulohen pas lansimit të uebfaqes, për një periudhë 18 mujore. Periudha fillon të llogaritet pasi të bëhet lansimi publik i uebfaqes.

Kompania ka obligim që të bëjë ndryshimin, plotësimin, heqjen e ndonjë indikatori nëse për periudhën 18 mujore pas lansimit publik të uebfaqes ka ndonjë ndryshim të ligjit dhe rregulloreve të prokurimit. Ndryshimet e tilla duhet të bëhen brenda 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të ligjit ose rregullores.

Uebfaqja duhet të ketë elemente të sigurisë (HTTPS).

 

4.4 Detyrimet e KDI-së

Nëse ka ndonjë ndryshim të ligjit, rregulloreve, apo ndonjë faktori tjetër, lidhur me apo te cilat ndikojnë ne ndërtimin e një ueb faqeje te kësaj natyre. KDI brenda shtatë ditëve nga hyrja në fuqi e ligjit ose rregullores do t’i dërgojë kompanisë kriteret për tu integruar ne procesin e lartcekur. Kostoja e këtyre ndryshimeve duhet të jetë e parapërcaktuar në kontratë, si kosto opsionale.

 

5. Kriteret funksionale

5.1 Afatet kohore

Ofruesi i shërbimeve duhet të dorëzojë planin dinamik të detajuar. KDI pret që një draft i parë i uebfaqes të dorëzohet jo më larg se dy muaj pas nënshkrimit të kontratës. Dizajni final duhet të dorëzohet më së largu tre muaj pas nënshkrimit të kontratës.

Për të ju përmbajtur planit dinamik, KDI do të jetë në dispozicion të gatishmërisë për përgjigje/adresime të menjëhershme dhe jo më larg se 48 orë nga paraqitja e sfidës.

 

6. Kualifikimet dhe Referencat

Ofruesi i shërbimeve duhet të ofrojë informacionet e kërkuara mëposhtë në mënyrë që propozimi i tyre të konsiderohet:

 • Një histori të shkurtër të kompanisë dhe shërbimeve që ofron duke përfshirë:
  • emrin legal dhe adresën e kompanisë
  • Dokumentet e regjistrimit
 • Dëshmi që ka përfunduar me sukses së paku një projekt të ngjashëm, përmes referencave.
 • CV-të e personelit të propozuar
 • Plani dinamik i punëve

Sqarim: Nën-kontraktimet janë të lejuara, por oferta duhet të specifikoj përgjegjësitë e palëve në marrëveshje.

 

7. Buxheti dhe vlera e parashikuar

Ofruesi i shërbimeve duhet të ofrojë çmimin e kryerjes së shërbimit. Ai duhet të pajtohet që çmimet e dhëna do të jenë valide për së paku 90 ditë kalendarike. Të gjitha çmimet duhet të ofrohen në euro. Nëse ka dallime në çmim për njësi dhe çmimit total, çmimi për njësi do të jetë baza për vlerësim.

 

8. Termet dhe Kushtet shtesë

8.1 Marrëveshja e mos zbulimit

KDI rezervon të drejtën që të kërkojë nga ofruesi i shërbimeve që të hyjë në një marrëveshje të mos zbulimit (non-disclosure agrement).

 

8.2 Kosto e ofertimit

Kjo thirrje nuk e obligon KDI-në që të paguajë për kosto të çfarëdo lloji, të cilat mund të shkaktohen nga ofruesi i shërbimeve ose palët e treta, në lidhje me përgjigjen ndaj thirrjes.

 

8.3 Jo-përgjegjësia

KDI rezervon të drejtën që të pranojë ose refuzojë ndonjë ofertë ose të ndalojë procesin e prokurimit në çdo kohë pa dhënë ndonjë arsye ose përgjegjësi. KDI nuk do të jetë përgjegjës ndaj ndonjë ofruesi të shërbimeve, personi dhe entiteti për ndonjë humbje, shpenzime, kosto, pretendime dhe dëme të çfarëdo lloji.

 

Informata shtesë

 

Më poshtë janë të gjitha pyetjet që i kemi pranuar lidhur me zhvillimin e platformës digjitale në kuadër të projektit “Promovimi dhe Aktivizimi i Komunitetit të Gjelbër në Kosovë” me nr. të referencës 002-2023-KDI.

 

Pyetja 1: A lejohet zhvillimi në teknologji të tjera open source si .net core MVC?

Përgjigja 1: Po, lejohet zhvillimi në teknologji të tjera open source si .net core MVC, me kusht që të përdoret ASP.net core MVC 6.0 ose versioni më i ri.

 

Pyetja 2: A lejohet hostimi në server me sistem operativ Windows (me performancë siç është e kërkuar), nëse kompania jonë siguron të gjitha licencat për server?
Përgjigja 2: Po, lejohet hostimi në server me sistem operativ Windows, nëse kompania juaj siguron të gjitha licencat për server. Megjithatë, në ofertë duhet të ceket çmimi i hostimit.

 

Pyetja 3: Sa është buxheti i parashikuar për këtë projekt?
Përgjigja 3: Buxheti i parashikuar për dizajnin e platformës është NTE [Not-to-Exceed] 3,620.00 EUR, ndërsa buxheti për hostim dhe mirëmbatje të platformës është NTE [Not-to-Exceed] 1,620.00 EUR.

 

Pyetja 4: A lejohet përdorimi i gjuhëve programuese si në vijim; Back End: Core PHP ose WordPress/WordPress Elementor dhe Front End: HTML5 – JavaScript – jQuery?
Përgjigja 4: Po, lejohet përdorimi i gjuhëve programuese si në vijim; Back End: Core PHP ose WordPress/WordPress Elementor dhe Front End: HTML5 – JavaScript – jQuery

 

Pyetja 5: A keni ndonjë referencë si keni menduar të zhvillohet platforma?

Përgjigja 5: Për zhvillimin e platformës, është e rëndësishme të ndiqen hapat e ndërtimit të një platforme digjitale komplekse:

Analiza dhe Kuptimi i Projektit: Kompania zhvilluese duhet të kuptojë me thellësi qëllimet dhe nevojat e projektit si dhe specifikacionet e KDI-së. Kjo përfshin qëllimin, audiencën, funksionet e detyrueshme dhe opsionale, si dhe kërkesat teknike dhe dizajni të cilat duhet të plotësohen.

Dizajni dhe Planifikimi: Pas kuptimit të plotë të projektit, kompania zhvilluese duhet të krijojë një plan të detajuar për zhvillimin e platformës. Kjo përfshin projektimin e interaktivitetit, strukturën e faqes, organizimin e informacionit dhe përcaktimin e teknologjive që do të përdoren.

 

Pyetja 6: A keni ndonjë referencë si keni menduar të zhvillohet platforma? Cfarë krahasime do të bëhen në mes 12 komunave (qfarë do të përmbajë). A janë statistika të komunave apo çfarë pritet të krahasohet.

Përgjigja 6: Krahasimi dhe Kontrasti: Platforma do të bëjë krahasime midis treguesve mjedisorë në minimum 12 komuna të Kosovës. Përmes këtyre krahasimeve, do të ndërtohet një vëzhgim i detajuar i ndryshimeve mjedisore midis komunave. Në veçanti, platforma do të analizojë ndryshime në cilësinë e ajrit, burimet ujore, menaxhimin e mbeturinave dhe aspekte të tjera të mjedisit. Statistikat dhe të dhënat përkatëse të komunave do të përdoren për të bërë këto krahasime.

 

Pyetja 7: Çfarë do të filtrohet në platformë?

Përgjigja 7: Filtrimi dhe Përzgjedhja e Treguesve: Platforma do të filtrojë dhe prezantuar vetëm treguesit mjedisorë të rëndësishëm dhe të rëndësishëm për komunitetin e gjelbër. Kjo do të sigurojë që përdoruesit të kenë qasje në informacionin më të rëndësishëm dhe të përdorshëm për të ndërmarrë veprime konkrete për ruajtjen e mjedisit. Filtrimi do të bëhet në bazë të kriterieve të rëndësisë dhe rrezikut të treguesve.

 

Pyetja 8: Çfarë përmbajtje do të ketë platforma jashtë specifikave të HomePage 4?

Përgjigja 8: Përveç faqes kryesore (HomePage), platforma do të ofrojë një gamë të gjerë të përmbajtjes. Kjo mund të përfshijë raporte të detajuara mbi ndryshimet mjedisore në komunat individuale, udhëzime për të marrë veprime për ruajtjen e mjedisit, lajmet e fundit mbi zhvillimet mjedisore, historikun e projektet të ndryshme të mbrojtjes së mjedisit dhe shumë të tjera. Përmbajtja do të përshtatet me nevojat dhe interesat e komunitetit të gjelbër dhe poashtu video/foto dhe materiale te ndryshme te prodhuara.  Do të jetë një mjet i fuqishëm për të ndihmuar komunitetin e gjelbër të vendit të ndërgjegjësohet, të krahasojë dhe të analizojë treguesit mjedisorë të ndryshëm në komunitete të ndryshme. Platforma do të filtrojë dhe prezantuar informacionin në mënyrë që të jetë i dobishëm dhe i përdorshëm për përdoruesit. Përmbajtja dhe funksionaliteti i platformës do të përshtaten me nevojat dhe synimet e komunitetit të gjelbër.