sq

UJË PAK E NEVOJA SHUMË: Ndikimi i investimeve kapitale në mjedis

20.02.2020

UJË PAK E NEVOJA SHUMË: Ndikimi i investimeve kapitale në mjedis

Përkrahur nga: KFOS

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip