KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI
Facebook  Twitter

Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Dëgjim Publik:Proejkt-ligji për ‪MaturënShtetërore

Prej: 20-05-2015Deri: 20-05-2015Ora: 10:00 h
Lokali: Hotel SIRIUS Vendi: Prishtinë  

KDI në bashkëpunim me Komisionin Parlemantar për Arsim organizon diskutimin publik "Proejkt-ligji për ‪MaturënShtetërore".

LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (2)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved