KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

02-02-2015 - Prizren

Fletënotimi mbi punën e Kuvendeve të Komunave: Prizren, Suharekë, Malishevë, Rahovec, Dragash dhe Mamushë

Facebook  Twitter

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) nga 23 janar deri më 02 shkurt 2015 nëpërmjet konferencave për shtyp ka bërë publikimin e “Fletënotimit” mbi punën e Kuvendeve të Komunave: Prizren, Suharekë, Malishevë, Rahovec, Dragash dhe Mamushë. 

Fletënotimi përmban analiza dhe notim për punën individuale të anëtarëve të kuvendeve dhe subjekteve politike që përfaqësohen në kuvendet e komunave të Regjionit të Prizrenit në kategoritë e paraqitura si në vijim:1. Propozim për rend dite, 2. Pjesëmarrja në diskutim gjatë seancave, 3. Pjesëmarrja në diskutim në emër të shefit të grupit të anëtarëve, 4. Inicimi i çështjeve, 5. Amandamentim i legjislacionit, 6. Inicimi i rregulloreve, 7. Pyetjet parlamentare, 8. Mungesa në seanca dhe 9.Gjuha jo-parlamentare. 

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit “Përfshirja e qytetarëve për transparencë dhe llogaridhënie”, projekt ky i mbështetur nga The Olof Palme Center (OPIC).

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved