KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI
Facebook  Twitter

Transparenca dhe Kundër-korrupsioni

Tryezë Diskutim: Efikasiteti i Komunës së Prishtinës në Prokurim Publik

Prej: 08-04-2015Deri: 08-04-2015Ora: 11:00 h
Lokali: Hotel SiriusVendi: Prishtinë  

Në këtë tryezë do të shpalosen edhe të gjeturat e nga raporti i monitorimit të KDI-së për disa tender të Komunës së Prishtinës.

LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved