KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Transparenca dhe Kundër-korrupsioni

10-08-2017 - Prishtine

Mbahet fokus grupi per te adresuar problemet qe lidhen me integritet gjyqesor

Facebook  Twitter

Cilët janë mekanizmat që sigurojnë integritetin gjyqësor? Si të gjendet balanci i vërtetë mes pavarësisë dhe llogaridhënies në sistemin e drejtësisë? A është i nevojshëm përmirësimi i kodeve aktuale të etikës profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve? Këto ishin temat e diskutimit të sotëm në Fokus Grupin që e organizoi KDI në bashkëpunim me Levizjen FOL dhe CILC (Center for International Legal Cooperation) me seli në Hagë. Ky fokus grup i zhvilluar në kuadër të projektit “Promovimi i integritetit në sistemin e drejtësisë” që mbështetet nga Ambasada Holandeze në Prishtinë, kishte për qëllim njohjen më të mirë të gjendjes reale të nivelit të integritetit në sistemin e drejtësisë. Të gjeturat nga hulumtimi do të shërbejnë për dizajnimin e aktiviteteve drejt forcimit të kapaciteteve për të adresuar problemet që lidhen me integritetin gjyqësor.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2018 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved