KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

01-12-2016 - Mitrovicë

KDI vazhdon me punëtoritë për llogaridhënie në Mitrovicë

Facebook  Twitter

Rreth 30 të rinj, kryesisht studentë nga rajoni i Mitrovicës ndoqën trajnimin dy ditor në kuadër të projektit që ka për qëllim t’I aftësojë të rinjtë për të kërkuar llogaridhënie publike. Të rinjtë u njoftuan mbi konceptet dhe mekanizmat e llogaridhënies publike, ideologjinë e partive politike, platformat dhe mbikëqyrjen e zbatimit të premtimeve zgjedhore, vëzhgimin e zgjedhjeve si dhe përdorimin e teknologjisë informative për të rritur llogaridhënien e politikanëve.

Deri tani, rreth 60 të rinj janë certifikuar në këto module.

Ky projekt implementohet me mbështetje të Ambasadës Britanike në Kosovë

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved