KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Transparenca dhe Kundër-korrupsioni

29-04-2015 - Prishtinë

Takimi i Dytë i Grupit Këshillues

Facebook  Twitter

Grupi Këshillues në takimin e dytë të radhës diskuton për vlerësimin e të gjeturave të hulumtimit mbi matjen e integritetit institucional. Si pjesë e vlerësimit kanë qenë gjithsej shtatë shtylla përshirë gjyqësinë, prokurorinë, agjencinë anti-korrupsion, legjislativin, avokatin e popullit, zyrën e auditorit të përgjithshëm si dhe mediat. Të gjeturat u prezantuan sipas tri indikatorëve: (1) kapacitetet & pavarësia, (2) qeverisja e brendshme përfshirë matjen e transparencës, llogaridhënies, dhe integritetit, dhe (3) rolin e institucionit përkatës në luftën kundër korrupsionit. Në përfundim, kontributi i të gjithë anëtarëve të Këshillit ka pasuruar dhe konkretizuar studimin i cili planifikohet të publikohet në shtator. Duhet ritheksohet që anëtarësia e Këshillit është e përbërë nga 12 përfaqësues të sistemit të drejtësisë, institucioneve publike, mediave, bizneseve dhe shoqërisë civile.

Ky studim zhvillohet paralelisht në disa shtete të rajonit i udhëhequr nga sekretariati i Transparency International dhe mbështetur nga Bashkimi Evropian.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved