KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

04-11-2016 - Prizren

Hartohen 18 kërkesa për qasje në dokumente publike nga pjesëmarrësit në punëtori

Facebook  Twitter

KDI mbajti sot trajnim njëditor me qytetarë të Komunës së Malishevës dhe Rahovecit me qëllim të motivimit të pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje dhe nxitjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve lokale, e cila rezultoi me përpilimin e 18 kërkesave për qasje në dokumentet publike.

Pjesëmarrësit shprehën interes që të mësojnë nga Komunat e tyre lidhur me buxhetin, ndarjen e subvencioneve nga zyrat e kryetarëve të komunave, shpenzimet e drekave dhe darkave, të derivateve etj., të cilat do t’i dorëzojnë në formë të kërkesave në këto dy komuna.

KDI do të vazhdojë ciklin e trajnimeve edhe në komuna të tjera.

 

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved