KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Transparenca dhe Kundër-korrupsioni

29-10-2016 - Durrës

Mbahet punëtoria dy-ditore Përvojat evropiane në luftimin e korrupsionit në prokurimin publik

Facebook  Twitter

Në punëtorinë dyditore që u mbajt në Durrës më 29 dhe 30 tetor 2016, KDI ndau përvojat e vlefshme të saj në luftimin e korrupsionit në prokurimin publik, pasi ka monitoruar këtë sector një kohë të gjatë. Në këto diskutime u shpalosën edhe perspektivat lokale e ndërkombëtare të cilat do të ndihmojnë në fuqizimin e bashkëpunimit dhe koordinimin e përpjekjeve për avokim më të fuqishëm, në mënyrë që ndikimi dhe efektet në luftimin dhe parandalimin e korrupsionit të jenë sa më të dukshme.

Në këtë punëtori morën pjesë përfaqësues të institucioneve shtetërore, deputetë të Kuvendit, shoqëria civile e gazetarë. Të ftuar në panel ishin edhe përfaqësuesit nga Transparency International, znj. Cornelia Abel (Sekretariati I TI) dhe z. Gabriel Sipos (TI Slovakia).

 

Punëtoria u realizua me përkrahjen e KFOS.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved