KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

24-10-2016 - Rahovec

Të rinjtë nga shkollat profesionale aftësohen për mbrojtjen e drejtave të tyre të punës

Facebook  Twitter

Edhe atëherë kur eventualisht mund të gjesh punë, realizimi dhe mbrojtja e të drejtave të punëtoreve në Kosovë mbetet një nga sfidat kryesore. Mungesa e organizmit të punëmarrësve dhe mos gatishmëria e institucioneve për të garantuar të drejtat elementare të punëtorëve mbesin arsyet kryesore në mohimin e të drejtave të punëmarrëseve, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat.

Të rinjtë, si promotor i ndryshimeve në shoqëri mund të luajnë rol të madh në ndryshimin edhe qasjen e deritanishme në mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Për këtë qëllim, KDI në bashkëpunim me SHL-Kosova me datë 24.10.2016, në Rahovec kanë mbajtur punëtori me të rinjtë e shkollave profesionale që potencialisht mund të jenë pjesë e tregut të punës.

 

Punëtoria kishte për qëllim ofrimin e informacioneve bazike mbi sindikatat, formën e organizimit sindikal, rëndësia për të qenë pjesë e sindikatave si dhe mundësitë e mobilizimit të organizatave sindikale në mbrojtjen e të drejtave ligjore dhe interesave ekonomike dhe sociale.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved