KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Transparenca dhe Kundër-korrupsioni

12-05-2016 - Prishtinë

149 Këshilltarët politik në Euro

Facebook  Twitter

Për një muaj të 149 këshilltarët politik në tre institucionet kryesore: Presidencë, Qeveri e Kuvend marrin pagë mesatarisht 704 euro, e që në total për një muaj në pagat e tyre mesatarisht shpenzohen 104,915 euro.

Pagat e këshilltarëve politik për një vit punë në institucionet politike të Kosovës arrijnë shumën prej 1,258,975 euro .

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved