KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Transparenca dhe Kundër-korrupsioni

11-05-2016 - Prishtinë

Kryeministri, Dy Zëvendësit e tij dhe 21 Ministrat në Euro

Facebook  Twitter

Qeveria përfaqësohet nga një kryeministër dhe dy zëvendëskryeministra , 19 Ministra dhe 2 Ministra pa portofol. Nga buxheti, për paga të këtyre zyrtarëve të lartë për çdo muaj mesatarisht ndahen 24,067 euro. Paga mesatare e secilit zyrtar të lartë është 1,146 euro. Për një vit Buxheti i Kosovës për pagat e këtyre zyrtarëve të lartë ndanë mesatarisht 288,809 euro.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved