KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

29-03-2016 - Prizren

Iniciohet ndërtimi i çerdhes publike në Prizren

Facebook  Twitter

Ofrimi i shërbimeve parashkollore për fëmijët e qytetit të Prizrenit përmes ndërtimit të çerdhes publike është iniciativa e rradhës që ka vënë në lëvizje Grupin e Grave Asambleiste të komunës, të përkrahur nga Instituti Demokratik i Kosovës (KDI). Mungesa e një çerdheje publike shihet si domosdoshmëri për qytetarët e komunës,  në veçanti për gratë e punësuara. GGA dhe KDI do të mobilizohen për të ndikuar në politikat publike që do t’a  përmirësonin kujdesin publik për fëmijët parashkollarë.Grupi i Grave Asambleiste (GGA) ka kërkuar nga KDI asistencë dhe kontribut në hartimin e Planit të Punës për vitin 2016.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved