KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta


Çdo demokraci ka nevojë që herë pas here të testojë funksionalitetin dhe efikasitetin e institucioneve të saj, e zgjedhjet janë ato që pikërisht e mundësojnë këtë. Si një prej instrumenteve më të rëndësishme të demokracisë sot, zgjedhjet shërbejnë si rrugë për pjesëmarrje të qytetarëve në procese politike. Duke i zgjedhur zyrtarët që përfaqësojnë më së miri vlerat dhe interesat e popullit,  votuesit mund të ndikojnë në formësimin e politikave që përmirësojnë kualitetin e jetës së tyre.

Programi për Zgjedhje të Lira dhe të Drejta (ZLD) në kuadër të KDI-së, angazhohet për të kontribuar në sigurimin e integritetit në procesin zgjedhor dhe arritjen e standardeve demokratike përmes një vëzhgimi objektiv dhe politikisht të paanshëm.  Informimi dhe nxitja e qytetarëve që të ushtrojnë të drejtën e tyre elementare për të zgjedhë dhe për t’u zgjedhur është një nga shtyllat kryesore të programit.  Aktiviteti ynë ka për qëllim të dekurajojë tentativat për mashtrime, parregullësi, gabime administrative dhe të ndihmoj në zgjidhjen e kontesteve zgjedhore dhe krijimin e një ambienti që garanton zgjedhje legjitime dhe demokratike.

Që nga themelimi i saj, KDI është angazhuar në aktivitete të rregullta përgjatë gjithë ciklit zgjedhor, që nënkupton mobilizimin e OJQ-ve dhe ngritjen e kapaciteteve të tyre për vëzhgim dhe raportim të procesit zgjedhor,  edukimin dhe sensibilizimin e votuesve për të drejtat e tyre zgjedhore, avokimin për reformë të mirëfilltë zgjedhore dhe ofrimin e rekomandimeve konkrete për të siguruar një proces më efikas zgjedhor.

Duke qenë edhe zyrtarisht anëtare e Rrjetit Evropian të Organizatave për Monitorim të Zgjedhjeve, ENEMO, KDI mëton të angazhohet edhe jashtë kufijve të Kosovës për të monitoruar dhe garantuar intergritetin e  proceseve zgjedhore që forcojnë besimin e publikut dhe inkurajojnë pjesëmarrjen e qytetarëve në zgjedhje.

AKTIVITETET E FUNDIT: Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

Demokracia në Veprim po vëzhgon mbarëvajtjen e procesit zgjedhor me praninë e vëzhguesve të saj në të gjitha 2505 vendvotimet në ter...

Më shumë

Koalicioni i OJQ-ve “Demokracia në Veprim”, po vazhdon të vëzhgojë procesin zgjedhor të zgjedhjeve lokale që po zhvillohet sot në ...

Më shumë

DnV raporton se deri në orën 16:00, të drejtën e votës e kanë shfrytëzuar 32.68% e qytetarëve të vendit ose 618, 010 qytetarë m...

Më shumë

Demokracia në Veprim (DnV) përmes 61 vëzhguesve afatgjatë, në tridhjetë ditët e fushatës për zgjedhjet lokale, ka përcjellë...

Më shumëLAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (15)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved