Databaza për
Hulumtime ParlamentareEkspert Individual | Institut Hulumtues
Srpski

Kjo databazë do të shërbej për të identifikuar dhe kontraktuar ekspertizë të jashtme për hulumtime parlamentare që do t’iu shërbejnë Komisioneve Parlamentare të Kuvendit të Kosovës. Qëllimi primar i këtij aktiviteti, i përkrahur nga USAID zyra në Kosovë, është të përmirësohet cilësia e ligjeve të hartuar dhe niveli i zbatimit të ligjeve, por dhe të angazhohen profesionistë nga jashtë Kuvendi në ofrimin e hulumtimeve të pavarura për vendimmarrje të informuar.

Institutet hulumtuese apo ekspertët individual do të kontaktohen vetëm në rast të përzgjedhjes nga Komisioni Përzgjedhës për hulumtim të kërkuar nga Komisionet e Kuvendit. Nëse pala e kontaktuar shpreh interes dhe dëshmon përvojë për hulumtim të asaj fushe, atëherë KDI do të fillon procedurën e kontraktimit.