sq - en

Organizimi jo i mirëfilltë i punës së Kuvendit në 2018 pengesë serioze në efektivitetin e këtij institucioni

Tryeza 22.03.2019

Kuvendi i Kosovës ndonëse ka përmirësuar parametrat e përmbushjes së agjendës legjislative,  mungesa e kuorumit, mbikëqyrja shumë e ulët e zbatimit të ligjeve, regresi në transparencën financiare, numri i ulët i dëgjimeve publike, dhe organizimi jo i mirëfilltë i punës janë disa nga mangësitë evidente që kanë përcjellë punën e tij gjatë vitit të kaluar.

Këto të gjetura u bënë të ditura sot, gjatë prezantimit të raportit të monitorimit të punës së Kuvendit për 2018, të publikuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, në një diskutim me deputetët e Kuvendit të Kosovës: Armend Zemaj (LDK), Elmi Reçica (PDK), Albulena Haxhiu (LVV), Besa Baftiu (PSD), Bilall Sherifi (NISMA) si dhe përfaqësues të institucioneve dhe shoqërisë civile.

Me këtë rast Agnesa Haxhiu nga KDI ka bërë të ditur se 42 seanca të Kuvendit dhe 437 mbledhje të komisioneve parlamentare i kanë mundësuar organit më të lartë ligjvënës, që për herë të parë në shumë vite të shihet si më produktiv në përmbushjen e agjendës legjislative, nga 36% sa ishte në vitin 2015/2016 në 42% në 2018. Sidoqoftë, 75 ligjet e miratuara dhe 16 nisma ligjore nga vetë Kuvendi nuk kanë mundur t’i kamuflojnë problemet bazike me të cilat është përballur ky institucion. “Mungesa e kuorumit ka qenë pengesë serioze në marrjen e vendimeve në seanca. Kështu shumë pika të papërfunduara të rendit të ditës nga seanca të ndryshme janë grumbulluar dhe vendosur në agjendën e një seance të vetme, fenomen ky që është përsëritur vazhdimisht përgjatë vitit”, ka shpjeguar ajo gjatë prezantimit të këtij raporti.

Haxhiu ka theksuar se miratimi i ligjeve është përcjellë shpeshherë me shkelje të Rregullores së Punës së Kuvendit. “Edhe pse Rregullorja përcakton se amendamentet votohen si të veçanta, në raste të shpeshta ato janë votuar në grup. Po ashtu, Kuvendi edhe këtë vit ka vazhduar me praktikën e shqyrtimit të projektligjeve në procedurë të përshpejtuar”, ka plotësuar Haxhiu.

Gjatë 2018, ka thënë se është vërejtur një shpërputhje e theksuar midis miratimit të ligjeve dhe mbikëqyrjes së zbatimit të tyre. Për një vit të tërë, Kuvendi ka nxjerrë vetëm një raport që flet për zbatimin e një ligji dhe ka organizuar vetëm 23 dëgjime publike.
Mbikëqyrja ndaj ekzekutivit në seanca ishte më e dukshme për publikun. Në 275 pyetjet parlamentare që u parashtruan nga deputetët,  kabineti qeveritar u përgjigj në 61% e tyre.

“Transparenca në qeverisjen e brendshme të Kuvendit, sidomos në aspektin financiar ka pësuar regres nga vitet paraprake. Nga një institucion shembull për transparencë financiare, Kuvendi është bërë shembull i praktikimit të vonesave në publikimin e raporteve tremujore financiare. Raporti tremujor i fundit i publikuar është ai për periudhën korrik-shtator 2018, dhe tregon për 300 udhëtime jashtë vendit me një kosto prej 239,039.65  €”, shtoi Haxhiu.

Ky raport rekomandon që Kuvendi duhet të angazhohet me shumë seriozitet në monitorimin e zbatimit të ligjeve dhe mbikëqyrjen sistematike të qeverisë dhe gjithashtu  të jetë shembull për të gjitha institucionet tjera sa i përket transparencës financiare.

Çështja e numrit të ulët të dëgjimeve publike duhet të adresohet dhe përmirësohet,  në mënyrë që qytetarëve dhe grupeve të interesit t’iu mundësohet dhënia e kontributit dhe pronësia në procesin ligjbërës. Kjo do ta mundësonte edhe një zbatueshmëri më të mirë të ligjeve në praktikë.

Raporti rekomandon që Kuvendi do të duhej të bashkërendonte me Qeverinë në hartimin e agjendës legjislative, në mënyrë që ajo të mos jetë shumë ambicioze dhe përtej kapaciteteve të të dyja institucioneve.

Edhe çështja e mungesave të deputetëve do të duhej të rregullohej përmes Rregullores së re të Kuvendit, e cila nuk parasheh ndonjë masë ndëshkuese për deputetët të cilët nuk marrin pjesë në punimet e Kuvendit, dhe u ofron mundësinë e mospjesëmarrjes në punë për gjashtë muaj me radhë.

Ndërkaq deputetët pjesëmarrës në këtë diskutim theksuan domosdoshmërinë që gjetjet dhe rekomandimet e këtij raporti të adresohen nga Kuvendi e posaçërisht çështja e mbarëvajtjes dhe organizimit të mirëfilltë të punës dhe ngritjes së transparencës financiare.

Ky takim është realizuar në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes, transparencës dhe llogaridhënies në Kosovë”  i financuar nga Fondi për Demokraci i Kombeve të Bashkuara (UNDEF).